Okresowe szkolenia bhp - czy także dla nauczycieli

Okresowe szkolenie BHPPrzepisy prawa pracy wymagają przeprowadzania okresowych szkoleń bhp. Czy takie szkolenia obejmują również nauczycieli?

Dla kogo szkolenia okresowe bhp

Szkolenie okresowe bhp odbywają:

  • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,
  • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby
  • pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 14 ust. 2 rozporządzenia MGiP z 27 lipca 2004 r.).

Jak wynika z powyższego, nauczyciele i pracownicy administracyjno-biurowi podlegają obowiązkowi szkolenia okresowego bhp, ale tylko wówczas, gdy ich charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W takim przypadku szkolenie powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat (jedynie w przypadku pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat) - § 15 ust. 2 rozporządzenia MGiP z 27 lipca 2004 r.

Zapamiętaj!

Oceny narażenia pracownika na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne dokonuje się w ramach oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą (§ 39a rozporządzenia MPiPS z 26 września 1997 r.).

Nauczyciele podlegają szkoleniom tylko w wyjątkowych przypadkach

Wyjątkowo jednak szkolenie okresowe pracownika administracyjno-biurowego nie jest wymagane, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka wynika, że jest to konieczne (art. 2373 § 22 Kodeksu pracy).

Jak wynika z powyższego nauczyciele powinni być przeszkoleni okresowo tylko wówczas, gdy ich charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Więcej informacji uzyskasz na certyfikowanym kursie e-learningowym BHP w oświacie na platformie eLerneo.pl.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) - art. 2373.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860) - § 14.

Michał Kowalski
Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Ekspert Portalu Oświatowego

Komentarze