Prowadzenie zajęć z uczniem agresywnym

Prowadzenie zajęć z uczniem agresywnymCzy nauczyciel musi prowadzić zajęcia w każdych warunkach, nawet jeśli ma do czynienia z uczniem agresywnym? Sprawdzamy.

Dyrektor musi zapewnić bezpieczeństwo

Jeśli zachowanie ucznia zagraża bezpieczeństwu nauczyciela, dyrektor musi podjąć odpowiednie środki zmierzające do wyeliminowania zagrożenia, gdyż odpowiada za bezpieczeństwo i odpowiednie warunki realizacji zadań przez nauczycieli (art. 68 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy Prawo oświatowe, art. 7 ust. 2 Karty Nauczyciela). W związku z tym, jeśli nauczyciel oraz specjaliści przedstawią racjonalne argumenty dotyczące zagrożenia ich zdrowia ze strony agresywnego ucznia, to dyrektor musi podjąć odpowiednie kroki, by mogli oni realizować swoje zadania.

Nauczyciel jest obowiązany realizować zajęcia

W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia, nauczyciel obowiązany jest realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz oraz inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów (art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela). Natomiast zgodnie z art. 6, nauczyciel obowiązany jest m.in. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju. Tak określone obowiązki nauczyciela wskazują na obligatoryjny charakter realizacji zadań określonych dla stanowiska nauczyciela. Odmowa wykonywania tych czynności może być uznana jako odmowa wykonania polecenia służbowego i zaniechania realizacji obowiązków, co może wiązać się z konsekwencjami służbowymi i np. postępowaniem dyscyplinarnym (art. 75 ust. 1 w związku z art. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela).

Wsparcie nauczycieli

Aktualne przepisy dotyczące kształcenia uczniów z niepełnosprawnością, a do tego wykazującego zachowanie agresywne, umożliwiają daleko idącą indywidualizację. Warto wspólnie z osobami, które mają pracować z uczniem zastanowić się, jakie warunki powinny być zapewnione, aby zminimalizować obawy nauczycieli, np.:

  • sposoby reagowania w sytuacjach trudnych,
  • zasady organizacji zajęć,
  • współpraca z rodzicami,
  • środki bezpieczeństwa,
  • dodatkowe wsparcie dla nauczyciela,
  • co należy zawrzeć w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla ucznia przez zespół nauczycieli i specjalistów.

 

  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) – art. 68 ust. 1 pkt 4 i 6.art. 68 ust. 1 pkt 4 i 6.
  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) – art. 6, art. 7 ust. 2, art. 75 ust. 1.art. 75 ust. 1.

Marzenna Czarnocka, ekspert portalu ePedagogika.pl

Ocena: 5.0